Entrepreneurship 101 – Part 1 – Ventourage Academy

https://ventourageacademy.com/courses/entrepreneurship-101-part1/