(As of August 2018 – rules and regulations change rapidly in Turkey, please check with related administrations for validity)
MASTER PLANLAMA
YATIRIM PLANLAMA
OFİS KURULUM
TEŞVİK PROGRAMI ARASTIRMASI
ABD PAZARINA GIRIS STRATEJİSİ
Eğitim (BUSINESS EDUCATION)
Rehberlik  (MENTORING AND ADVISORY)
Kuluçka Hizmeti (INCUBATION CENTER)
Doğrulama (VALIDATION AND PILOTING)
TEKNOPARK Kurulumu
Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer almakta ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Teknoparklardaki şirketlere uygulanan muafiyetler 6170 sayılı yasa ile 2023’e kadar uzatılmış ve yeni avantajlar sağlamıştır.
⦁ Teknoloji bağlantılı sanayi kollarının bulundukları yerlerde güçlendirilmeleri,
⦁ Yeni bölgelerde sanayiinin gelişiminin desteklenmesi,
⦁ Yenilikçi çalışmaların gerçekleştirilmesi,
⦁ Eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğin artırılması ve
⦁ Uluslararası alanda rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla kurulmaktadır.
Teknoparklar, bilimsel ve teknolojik çalışmaları, geliştirme ve prototip aşamalarından geçirip ticari uygulamaya konulmalarına ortam yaratmaktadırlar.
TÜBİTAK  (EN ONEMLISI TUBITAK 1512)
Ar-Ge programları için proje hazırlama, kabul ve yürütme aşamalarında PMO hizmet vermektedir. Danışmanlığı Verilen Programlar;
TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
TÜBİTAK-TEYDEB 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Teknogirişim Sermaye Destek Programı
 
 
5746 sayılı kanun çerçevesinde Ar-Ge ve yenilik yoluyla, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için;
⦁ Teknolojik bilgi üretilmesi,
⦁ Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması,
⦁ Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
⦁ Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması
desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu noktada PMO, Ar-Ge Merkezi Kurulumu Danışmanlık Hizmeti vermektedir.
5746 Sayılı Kanun ile Ar-Ge Merkezlerinde Sağlanan Muafiyetler:
⦁ Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, 31/12/2023tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
⦁ Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır. Gelir vergisi istisnasından yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı, toplam zamanlı Ar-Ge personel sayısının %10 ile sınırlandırılmıştır.
⦁ Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
⦁ Damga Vergisi İstisnası: Bu kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
 
Ar-Ge Merkezi Kurulum Hizmetlerimiz
 
⦁ Mevcut durum analizinin yapılması
⦁ İhtiyaçların ortaya konması
⦁ Projelerin belirlenmesi
⦁ Belirlenen projelerin ilgili ulusal ve uluslararası fonlara başvurularının hazırlanması
⦁ Ar-Ge merkezi organizasyon yapısının belirlenmesi
⦁ Ar-Ge merkezi fiziki şartlarının oluşturulması
⦁ Veri takip yönetim sistemini oluşturulması
⦁ İnsan kaynakları, süreç ve akışların oluşturulması
⦁ Proje yönetimi, süreç ve akışlarının oluşturulması
⦁ T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge merkezi kurulumu mevzuatı çerçevesinde Ar-Ge merkezi iş adımlarının oluşturulması
⦁ Ar-Ge merkezi başvurusunun yapılması
⦁ Ar-Ge merkezi denetim süreci hazırlıklarının yapılması
⦁ Belgelendirme sonrası gereken resmi hizmetlerin verilmesi
 
Mentorluk
⦁ Aday KOBİ’lerin belirlenmesi: Aday gösterme ve/veya başvuruyla KOBİ’lerin belirlenmesi
⦁ Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin belirlenmesi
⦁ KOBİ’lerin detaylı analizi: Hızlı büyüme potansiyeline sahip Ar-Ge ve inovasyon odaklı, vizyoner KOBİ’lerin ihtiyaç alanlarının tespitine yönelik kapsamlı analizi
⦁ KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon temelinde odak ve öncelikli alanlarının belirlenmesi
⦁ Ulusal ve uluslararası proje partnerlerinin bulunması
⦁ Proje Yönetim süreçleri ve proje bilgi alanlarının belirlenmesi ve Proje Yönetim eğitimlerinin verilmesi
⦁ İnovasyon stratejisinin ve hareket planının belirlenmesi
⦁ Mentor araştırma geliştirme faaliyetleri çerçevesinde etkin, kaliteli ve istenilen kapsamda proje yönetimi hizmetini tüm kamu kuruluşları ve özel sektör işletmelerine verilmesi
⦁ Proje ve kaynak yönetim yeteneğinin kazanılması
⦁ Ar-Ge kültürü ve yapılanmasının sağlanması
⦁ Mentorluk sürecinin izlenmesi: Süreçteki ilerlemenin izlenmesi ve sürecin, arzu edilen çıktıların üretilmesini sağlayacak şekilde yürütülmesinin sağlanması
Bu kapsamda amacımız; Tübitak Mentorluk Programı çerçevesinde (PERA EEMEA koordinatörlüğünde) Türkiye’deki kuruluşların sahip olduğu teknoloji geliştirme, araştırma potansiyeline maksimum düzeyde fayda sağlayarak, Türkiye’de ve küresel pazarlarda rekabet edebilir, proje yönetim süreçlerine ve problem alanları hakim, doğru zamanda etkin projeleri hayata geçirebilen işletmelerin oluşmasına katkı sağlamaktır. Bu çerçevede firmaların mevcut durum analizleri (Diagnosis) yapıldıktan sonra öncelikli projelerin belirlenerek Ar-Ge, yatırım, süreç, risk, kalite odağında proje yönetim süreçlerinin yapılandırılması; projeler özelinde partnerler bulunarak yurt dışı yatırımlar, girişimcilerle ortak projeler, üniversitelerle ortak projeler, çok disiplinli projeler ortaya koyma çalışmaları yapılmaktadır. Projeler geliştirildikten sonra özellikle uzman olduğumuz AB projeler yönetimi, başvuru, resmi yazışmalar, partnerlik oluşturma, proje kabulünden sonra proje yönetimi ekibinin oluşturularak mentorluk ve eğitimlerin verilmesi çerçevesinde uluslararası Ar-Ge projeleri yapılmaktadır.
Mentorluk kapsamında Türkiye’nin lokomotif ekonomimizin oluşturan girişimcilerin fikirlerinin inovasyon projesi haline getirilmesi, proje yönetimi ve ürün yönetimi eğitimlerinin verilmesi, yatırımcılarla buluşturulan platformlarının oluşturulması, sunumlarının hazırlanması, ulusal ve uluslararası fonlar için projelerinin hazırlanması, Amerika pazarına giriş analiz raporlarının hazırlanması, aksiyon planlarının çıkarılması çalışmaları yürütülmektedir. Yine bu kapsamda büyük işletmeler için Ar-Ge ve inovasyon stratejilerinin oluşturularak öncelikli projelerinin belirlenmesi; yatırım projeleri için hedef pazarların belirlenmesi, hedef kitlenin ve satış stratejilerinin belirlenmesi, Amerika pazarı giriş raporlarının çıkarılması, Amerika’daki operasyonlar için altyapı çalışmalarının oluşturulması gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge projeleri için ise, öncelikli olarak AB, HORIZON 2020, EUREKA küme programları (ERANET, CELTIC, ITEA, EURIPIDES, MANIFUTURE INDUSTRY, ACQUEAU, EUROGIA), EUROSTARS programları daha sonra TÜBİTAK/TEYDEB programları için proje hazırlama ve başvuru çalışmaları yürütülmektedir.
BiGG.ASSIST Hizmet Birimi TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI’na başvurmak isteyen girişimci adaylarına iş fikri geliştirme, nitelikli iş planı hazırlama ve hazırlanan başvuruların Tübitak’a iletilmesi süreçlerinde çeşitli destekler verir. BiGG.ASSIST bu desteklerini, TÜBİTAK 1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ PROGRAMI kapsamında destek alan girişimcilere, proje yönetimi ve Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi gibi konularda aynen devam ettirir. Ayrıca iş planı yetersiz bulunan girişimcilere de, iş fikirlerinin ve planlarının analiz edilip, geliştirilmesi konularında da destek verir. BiGG.ASSIST Hizmet Birimi tarafından verilen destekler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
KOSGEB GELISIM DESTEK